Giới thiệu

Nguyên tắc hoạt động và chức năng

1. Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc, phạm vi hoạt động, địa vị pháp lý của Quỹ

– Quỹ Vì ngày mai tươi sáng là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ chăm sóc, điều trị bệnh nhân ung thư, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ về ung thư góp phần nâng cao chất lượng phòng chống ung thư ở Việt Nam.

– Quỹ hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ Quỹ.

– Quỹ hoạt động theo nguyên tắc: không vì lợi nhuận, tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình.

– Quỹ có phạm vi hoạt động trên toàn quốc

– Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng

2. Chức năng của Quỹ

– Huy động mọi tiềm năng các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

– Hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư nghèo trên cả nước

– Hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt các kỹ thuật hiện đại góp phần nâng cao chất lượng phòng chống ung thư ở Việt Nam và giải thưởng cho các công trình nghiên cứu khoa học, thành tựu y khoa tiêu biểu của ngành ung thư.

– Thực hiện tài trợ theo ủy nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước, các dự án tài trợ có địa chỉ cho các hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và theo quy định của pháp luật.